U wordt automatisch uitgelogd over 10 minuten

Blijf ingelogd Log nu uit
117184 meldingen
M5 Peiling Sociale Veiligheid
 
In het kader van verbetering van de sociale veiligheid, moet pestgedrag worden teruggedrongen. Met de nieuwe wetgeving is dit een deugdelijkheidseis en een kerntaak van het onderwijs geworden. Als school kun je goed beleid ten aanzien van sociale veiligheid voeren als je inzicht hebt in de feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. 

De M5 Peiling Sociale Veiligheid geeft, op klas- en schoolniveau, inzicht in de beleving van sociale en fysieke veiligheid van de leerlingen. De antwoorden geven een beeld van de mate, waarin leerlingen te maken hebben met aantasting van de sociale en fysieke veiligheid door pesten (inclusief pesten via social media), geweld, discriminatie e.d.? Tevens kan vastgesteld worden hoe het staat met het welzijn van de leerling op school.
 
De peiling levert informatie, waarmee de schoolleiding vorm en inhoud kan geven aan haar verregaande zorgplicht. Het wordt mogelijk om gericht beleid op te stellen in het kader van sociale veiligheid op klas- en schoolniveau. 
 
Nulmeting en effectmeting bij de invoering van de M5 Methode
Om het effect van de inspanningen in het kader van de sociale veiligheid te kunnen vaststellen, is het mogelijk om een nulmeting te doen. Vervolgens kunnen op gezette tijden de resultaten worden gemeten om na te gaan of de inspanningen het gewenste resultaat opleveren. Dit kan ook op klasniveau worden ingezet.
 

Ga naar de pagina Leerlingtevredenheidspeiling via het menu 'Beheer' om een nieuwe peiling op te zetten. U kunt deze voor een bepaalde duur openstellen voor geselecteerde klassen.

 

Wij raden u sterk aan zoveel mogelijk alle klassen tegelijk te meten, dat maakt de resultaten duidelijker en betrouwbaarder. U kunt via deze pagina ook de (voorlopige) resultaten van de peiling zien.